Parel Vallei High Subjects Offered

 

Parel Vallei High Subjects Offered

Graad 8/9 (AOO-vlak)
Grade 8/9 (GET-level)

Graad 10 – 12 (VOO-vlak)
Grade 10 – 12 (FET-level)

Afrikaans Huistaal                  OF
Eerste Addisionele Taal
Afrikaans Huistaal                  OF
Eerste Addisionele Taal  (Verpligtend)
English Home Language       OR
First Additional Language
English Home Language       OR
First Additional Language (Compulsory)
Wiskunde
Mathematics
Wiskunde
Mathematics                OF / OR
Wiskundige Gelleterdheid
Mathematical Literacy
(Verpligtend /  Compulsory)
Lewensoriëntering
Life Orientation
Lewensoriëntering
Life Orientation
(Verpligtend /  Compulsory)
Natuurwetenskappe
Natural Sciences

Keusevakke / Choice subjects

Fisiese Wetenskappe / Physical Sciences
Lewenwetenskappe / Life Sciences
Rekeningkunde / Accounting
Geskiedenis / History
Geografie / Geography
Verbruikerstudie / Consumer Studies
Ingenieursgrafika en –ontwerp /
Engineering Graphics and design
Informasietegnologie / Information Technology
Besigheidstudies / Business Studies
Ontwerp / Design
Musiek / Music
We offer tuition in the following instruments: Piano, Keyboard, Singing, Violin, Viola, Clarinet, Saxophone, Classical Guitar, Ukelele, Electric Guitar, Bass Guitar, Trumpet, Trombone, French Horn, Percussion, Drums
Dramatiese Kunste / Dramatic Arts

Sosiale Wetenskappe
Social Sciences
Ekonomiese Bestuurswetenskap
Economic Management Science
Tegnologie
Technology
Skeppende Kunste:
Kies twee van die volgende opsies:

  • Musiek
  • Ontwerp
  • Drama

Creative Arts:
Choose two of the following options:

  • Music
  • Design
  • Drama

Verrykende onderrig vir graad 10 – 12 / Enriching education for grade 10 – 12

  • A – vlakke / A-levels
  • “AP” Wiskunde / Advanced Programmed Mathematics

Buitemuurse vakke / Extramural subjects

  • Frans / French
  • Duits / German

GEEN vakkeuseveranderinge word in graad 8 toegelaat nie.
NO subject changes are allowed in grade 8.

See also  Northlink College Beauty Courses